Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3

Đăng ký kiểm tra thực tế hàng hóa

Những trường có (*) là bắt buộc

Thông tin người xuất trình hàng hóa (Nhận phản hồi)

QR